Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1275967045-cac-van-ban-mau-phong-ke-hoach-tai-chinh.hvu
In tin này

Các mẫu biểu phục vụ công tác tài chính

Gửi vào: 10:04 08/06/2010

Để phục vụ công tác lập và hoàn thiện hồ sơ tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Hùng Vương cung cấp các quy trình, mẫu biểu tài chính theo quy định của Bộ tài chính.

I. 04 Quy trình hướng dẫn

1. Quy trình thanh toán chi thường xuyên
2. Quy trình mua sắm, sửa chữa nhỏ dưới 100 triệu
3. Quy trình thu học phí
4. Quy trình thực hiện thanh toán qua bộ phận Một cửa

II. Các Mẫu biểu

Mẫu 1 - Bảng chấm công

Mẫu 2 – Giấy báo làm thêm giờ

Mẫu 3 – Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu 4 - Thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu 5 - Hợp đồng thuê khoán chuyên môn, sản phẩm

Mẫu 6 - Thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn, sản phẩm

Mẫu 7 - Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Mẫu 8 - Danh sách chi thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu 9 – Giấy đi đường

Mẫu 10 – Bảng kê thanh toán công tác phí

Mẫu 11 – Thanh toán tiền lương và các khoảng thu nhập qua ATM

Mẫu 12a - Biên bản thẩm định giá

Mẫu 12b – Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp

Mẫu 13a – Hợp đồng mua sắm

Mẫu 13b – Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Mẫu 14 - Biên bản kiểm kê

Mẫu 15 – Đề nghị cấp vật tư, công cụ, dụng cụ

Mẫu 16 - Biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu 17 - Danh sách cấp phát

Mẫu 18 – Nhập sách váo thư viện

Mẫu 19 – Dự trù kinh phí

Mẫu 20 – Đề nghị tạm ứng

Mẫu 21 – Đề nghị thanh toán

Mẫu 22 - Danh sách chi tiền khoán văn phòng phẩm

Mẫu 23 – Giấy biên nhận

Mẫu 24 - Thông báo tài khoản thanh toán

Mẫu 25 – Danh sách chi tiền mặt

Mẫu 26 – Bảng kê chi tiền cho người tham gia Hội nghị, Hội thảo

Mẫu 27 – Bảng tổng hợp thu nộp

Mẫu 28 – Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu 29 – Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu 30 – Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu 31 – Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu 32 – Biên bản giao nhận tài sản cố định sau nâng cấp

Mẫu 33 – Bảng tính hao mòn TSCĐ

Mẫu 34 – Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu 35 – Phiếu điều chuyển TSCĐ, CCDC, VT

Bảng kê nộp tiền