Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1366796405-quyet-dinh-so-539qd-ttg-ngay-01-thang-04-nam-2013-cua-thu-tuong-chinh-phu-vv-phe-duyet-cac-xa-dac-biet-kho-khan-vung-bai-ngang-ven-bien-va-hai-dao-giai-doan-2013-2015.hvu
In tin này

Quyết định Số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015

Gửi vào: 16:33 24/04/2013
Download quyết định tại đây