Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1366796719-quyet-dinh-so-231qd-ttg-ngay-23022012-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-phe-duyet-danh-sach-xa-hoan-thanh-muc-tieu-chuong-trinh-135-nam-2010.hvu
In tin này

Quyết định Số: 231/QĐ-TTg, ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010

Gửi vào: 16:40 24/04/2013
Download quyết định tại đây