Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1392861862-cac-thong-tu-huong-dan-luat-va-ke-hoach-lien-quan-den-nghien-cuu-khoa-hoc.hvu
In tin này

Các Thông tư hướng dẫn, luật và kế hoạch liên quan đến NCKH

Gửi vào: 08:10 20/02/2014

Luật và thông tư hướng dẫn của nhà nước:

+ Luật Khoa học và công nghệ

+ Luật chuyển giao công nghệ

+ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật KHCN (Nghị định số: 08)

+ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (Nghị định số 95)

Luật và thông tư hướng dẫn của bộ GDĐT:

Ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Luật và thông tư hướng dẫn của bộ KHCN:

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 55/2015)

+Thông tư hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KHCN sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 93)

+Quyết định Về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê KHCN

 Luật và thông tư hướng dẫn của UBND tỉnh Phú Thọ:

+ Quyết định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ đến năm 2020