Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1392863787-thong-bao-vv-huong-dan-xay-dung-ke-hoach-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2015.hvu
In tin này

Thông báo V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015

Gửi vào: 09:22 20/02/2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/BGDĐT-KHCNMT                                                                 Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch                                

khoa học và công nghệ năm 2015.

 

Kính gửi:     Các đại học, trường đại học, học viện,

                            viện nghiên cứu, trường cao đẳng trực thuộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015, như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

2. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

3. Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020  ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ;

5. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015 phê duyệt tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

6. Tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị, nhu cầu phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

II. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước bao gồm: nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp nhà nước, nhiệm vụ thuộc các chương trình KH&CN cấp nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước, nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen cấp nhà nước và nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư theo các biểu mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn/).

Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước được tổng hợp theo Mẫu 1 - Phụ lục I và phải được cập nhật vào phần mềm Quản lý kế hoạch KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkhcn.moet.gov.vn).

III. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bao gồm: đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Mẫu 1 - Phụ lục II), dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ (Mẫu 2 - Phụ lục II), nhiệm vụ quỹ gen (theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), dự án tăng cường năng lực nghiên cứu (Mẫu 3 - Phụ lục II).

Các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được tổng hợp theo Mẫu 4 - Phụ lục II và phải được cập nhật vào phần mềm Quản lý kế hoạch KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkhcn.moet.gov.vn).

Trong kế hoạch KH&CN năm 2015, Bộ GD&ĐT sẽ tập trung nguồn lực kinh phí để triển khai các đề tài KH&CN cấp Bộ và các dự án sản xuất thử nghiệm là kết quả nghiên cứu ứng dụng. Đối với các đề tài KH&CN cấp Bộ, Bộ GD&ĐT ưu tiên các đề tài đáp ứng tối thiểu một trong các tiêu chí sau:

1)     Thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

2)     Có liên kết với doanh nghiệp, với địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội;

3)     Có sản phẩm là bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín và góp phần tham gia đào tạo tiến sỹ;

4)     Có sản phẩm là sách chuyên khảo.

IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KH&CN CẤP CƠ SỞ

Các đơn vị xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2015 theo các mẫu 1, 2 Phụ lục III, bao gồm:

1.     Dự toán chi ngân sách năm 2015 của các đơn vị hưởng quỹ lương và hoạt động bộ máy;

2.     Danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở (*), kèm theo Quyết định phê duyệt của Thủ trưởng cơ sở;

3.     Danh mục hoạt động KH&CN khác (**) của cơ sở, kèm theo Quyết định phê duyệt của Thủ trưởng cơ sở.

(*) Bao gồm: đề tài KH&CN chuyển tiếp từ năm trước (nếu có); đề tài KH&CN cấp cơ sở phê duyệt thực hiện năm 2015.

(**) Bao gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; Hội nghị, hội thảo khoa học; Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ; Hoạt động an toàn lao động; Hoạt động sở hữu trí tuệ; Hoạt động tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng; Hoạt động tham gia các chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart) quốc gia và khu vực v.v...

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Trước ngày 10 tháng 3 năm 2014: Các đơn vị hoàn thiện việc cập nhật toàn bộ các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp Bộ vào phần mềm Quản lý kế hoạch KH&CN và gửi qua đường công văn về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT – 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội:

1.     Công văn đăng ký kế hoạch KH&CN năm 2015 của đơn vị: nội dung công văn cần ghi rõ số lượng đề xuất từng loại nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ;

2.     Danh mục đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước (Mẫu 1-Phụ lục I) và Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước;

3.     Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (Mẫu 4-Phụ lục II) và Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

Trước ngày 25 tháng 6 năm 2014: Các đơn vị gửi về Bộ GD&ĐT Quyết định phê duyệt và Danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (kèm theo công văn của đơn vị).

Lưu ý:

* Quá trình xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015 của Bộ GD&ĐT hoàn toàn dựa trên thông tin được nhập vào phần mềm Quản lý kế hoạch KH&CN (triển khai tại địa chỉ http://qlkhcn.moet.gov.vn). Các thông tin gửi qua đường công văn là căn cứ để xác nhận sự hợp lệ của các thông tin đã được cập nhật vào phần mềm.

* Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ thuộc Phòng/Ban KH&CN làm đầu mối đăng ký nhận thông tin về tài khoản truy nhập phần mềm Quản lý kế hoạch KH&CN với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ GD&ĐT. Cán bộ đầu mối phải gửi thông tin đăng ký (tên đơn vị, họ và tên, điện thoại liên hệ, địa chỉ email) tới các địa chỉ email: nhthanh@moet.gov.vn, nhthanh@moet.edu.vn trước ngày 20 tháng 01 năm 2014.

* Chi tiết liên hệ: Nguyễn Văn Châu (04.38684272) hoặc Nguyễn Hải Thanh (04 38695577).

Căn cứ tình hình chi tiêu ngân sách Nhà nước và thực tiễn phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2012, 2013, 2014, có thể thấy kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rất khó đáp ứng nhu cầu triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của các đơn vị. Vì vậy, các đơn vị cần xem xét, lựa chọn những nhiệm vụ KH&CN thực sự quan trọng, cấp thiết để đăng ký vào kế hoạch KH&CN năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN được cấp cho năm 2015 để xem xét và điều chỉnh kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2015 cho phù hợp.

          Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình, tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015. Bộ chỉ xem xét đưa vào kế hoạch những đề xuất nhiệm vụ, đề tài, dự án được thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

 

 

Nơi nhận:

     - Như trên;

     - TTr. Trần Quang Quý (để b/c);

     - Lưu: VT, KHCNMT.

 

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Tạ Đức Thịnh

 Download Thông báo, mẫu và phân loại nhóm nghành tại đây