Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1417999586-thong-bao-so-52-tb-dhhv-dt-ve-viec-dang-ky-mon-hoc-hoc-ky-ii-nam-hoc-2014-2015.hvu
In tin này

Thông báo số 52 /TB-ĐHHV-ĐT về việc đăng ký môn học học kỳ II năm học 2014 - 2015

Gửi vào: 07:42 02/12/2014

Kính gửi:       Lãnh đạo các Khoa trong trường

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015 và chương trình đào tạo của các lớp, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2014-2015 như sau:
1. Đăng ký kế hoạch học tập
- Từ ngày 08/12/2014 sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy xem danh sách các môn học được mở trong học kỳ 2 năm học 2014–2014 trên website của trường (www.hvu.edu.vn), hệ thống ĐKMH trực tuyến (www.dangky.hvu.edu.vn) hoặc tại văn phòng các khoa. 
- Các Khoa, CVHT lên lịch đăng ký, duyệt kế hoạch đăng ký học tập của sinh viên:
          + K12 và K11 hệ đại học thực hiện  từ ngày 02/01/2015 đến ngày 07/01/2015.
          + Các khối còn lại thực hiện từ ngày 08/12/2014 đến ngày 12/12/2014.
- Các khoa tổng hợp bằng văn bản các môn học tự chọn và các thay đổi so với kế hoạch đào tạo và gửi về phòng Đào tạo để nhà trường có cơ sở xếp thời khóa biểu bổ sung:
          + K12 và K11 hệ đại học thực hiện  trước ngày 08/01/2015.
          + Các khối còn lại thực hiện trước ngày 15/12/2012.
2. Đăng ký trực tuyến
Căn cứ vào kế hoạch học tập đã được CVHT duyệt, sinh viên truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến của Nhà trường tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn để đăng ký các môn học.
          + K12 và K11 hệ đại học thực hiện từ ngày 08/01/2015 đến ngày 11/01/2015.
          + Các khối còn lại thực hiện từ ngày 12/12/2012 đến hết ngày 16/12/2014.
Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải ĐKMH đúng những môn học đã đăng ký trong kế hoạch đăng ký học tập đã được CVHT xác nhận.
3. Công bố kết quả đăng ký trực tuyến
Ngày 16/12/2014 (K11 hệ đại học và K12 ngày 13/01/2015), Sinh viên và CVHT xem các nhóm môn học bị hủy do không đủ số lượng, xem lại kết quả đăng ký môn học và cập nhật thời khóa biểu chính thức trên hệ thống tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn.
4. Hiệu chỉnh đăng ký môn học
Trong 2 tuần đầu tiên đầu học kỳ các khối lớp, CVHT cùng sinh viên đối chiếu kết quả điểm TBC tích lũy để hiệu chỉnh kết quả đăng ký và duyệt kết quả trực tuyến trên hệ thống.
5. Xác nhận kết quả đăng ký của sinh viên
- CVHT đối chiếu và ký xác nhận vào bảng kết quả đăng ký, Các khoa quản lý ngành đào tạo tập hợp bảng kết quả đăng ký môn học, đơn đăng ký môn học của sinh viên và gửi về phòng Đào tạo
          + K12 và K11 hệ đại học thực hiện từ ngày 02/02/2015 đến 04/02/2015.
          + Các khối còn lại thực hiện từ ngày 05/01/2015 đến 08/01/2015.

Đề nghị các khoa chỉ đạo cố vấn học tập, tổ chức cho sinh viên thực hiện theo kế hoạch trên và thường xuyên theo dõi các thông tin trên website của trường./.

 

Xem thêm:
   - Nội dung thông báo.
   - Danh sách các môn học và kế hoạch tổ chức giảng dạy (dự kiến).
   - Danh sách Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm (Kèm theo Quyết định số 1191/QĐ-ĐHHV).