Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1430443467-thong-bao-ve-viec-trien-khai-ke-hoach-dao-tao-hoc-ky-iii-nam-hoc-2014-2015.hvu
In tin này

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ III năm học 2014 - 2015

Gửi vào: 08:17 28/04/2015

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn trực thuộc.

        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 và chương trình đào tạo của các lớp, Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo học kỳ III năm học 2014-2015 như sau:
1. Đăng ký nguyện vọng học tập
        - Ngày 04/5/2015 nhà trường thông báo các môn học dự kiến được mở trong học kỳ III năm học 2014–2015 trên website của trường (www.hvu.edu.vn), hệ thống ĐKMH trực tuyến (www.dangky.hvu.edu.vn) hoặc tại văn phòng các khoa. Sinh viên gặp CVHT để được tư vấn đăng ký nguyện vọng học tập của cá nhân (không cần làm đơn).
        - Từ ngày 08/5/2015 đến ngày 11/5/2015, sinh viên đăng nhập hệ thống đăng ký môn học trực tuyến để đăng ký nguyện vọng học tập.
        - Ngày 20/5/2015, nhà trường thông báo kết quả đăng ký nguyện vọng học tập, TKB các môn học trên hệ thống website của trường.
2. Đăng ký trực tuyến
        - Từ ngày 29/5/2015 đến hết ngày 02/6/2015 sinh viên đăng ký môn học trực tuyến (theo kế hoạch học tập đã thông qua CVHT).
        - Ngày 03/6/2015, sinh viên và CVHT cập nhật kết quả đăng ký môn học, các lớp học phần bị hủy do không đủ số lượng, thực hiện thời khóa biểu chính thức trên hệ thống.
        - Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học các môn học chưa có thời khóa biểu thì liên hệ với nhà trường thông qua cố vấn học tập.
3. Hiệu chỉnh đăng ký môn học và duyệt kết quả đăng ký của sinh viên
        - Từ ngày 04/6/2015 đến hết ngày 06/6/2015, CVHT cùng sinh viên đối chiếu kết quả để hiệu chỉnh đăng ký và hoàn thiện đơn đăng ký của sinh viên.
        - Ngày 07/6/2015, CVHT duyệt kết quả đăng ký trực tuyến của sinh viên trên hệ thống.
        - Ngày 08/6/2015, Nhà trường tổ chức duyệt kết quả đăng ký, duyệt kế hoạch mở lớp trong học kỳ và xét miễn giảm học phí nếu có.
        - Từ ngày 08/6/2015 sinh viên học tập theo TKB học kỳ III.
4. Nộp học phí
        - Ngày 10/6/2015, Nhà trường thông báo học phí của sinh viên phải nộp.
        - Từ ngày 12/6/2015 đến 17/6/2015, Lãnh đạo các khoa, bộ môn quản lý nội dung đào tạo cử cán bộ thu học phí của sinh viên.
        - Ngày 19/6/2015 các khoa, bộ môn hoàn thành nộp học phí thu được về Phòng Kế hoạch - Tài chính (tại 2 cơ sở).  

        Nhà trường đề nghị các khoa chỉ đạo giảng viên, cố vấn học tập tổ chức cho sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch và thường xuyên cập nhật các thông tin trên website của nhà trường.

Xem thêm:
- Nội dung thông báo.
- Danh sách các học phần dự kiến.
- Giấy báo dạy (cho giảng viên).