Thứ Năm, 26/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Gửi vào: 23:22 17/02/2012

        Thực hiện kế hoạch số 26-KH/TU ngày 27/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về “Học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI”, ngày 16/02/2012 tại Hội trường tầng 3, Nhà Hành chính hiệu bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) với sự tham gia của đông đủ các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ nhà trường trong thời gian 1 ngày.


PGS.TS. Cao Văn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
khai mạc Hội nghị

        Tại buổi học tập, các nội dung cơ bản của các văn kiện tại Hội nghị Trung ương 3 đã được triển khai, gồm 03 chuyên đề: "Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước", "Quy định thi hành điều lệ Đảng", “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và quán triệt nội dung Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Cũng trong buổi học tập này Đảng bộ đã thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3.

 
PGS.TS. Phùng Quốc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chuyên đề
“Tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước” và quán triệt nội dung
Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)


ThS. Nguyễn Văn Hưng – Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo chuyên đề
"Quy định thi hành điều lệ Đảng” và “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”

        Trường Đại học Hùng Vương tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XI nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung và luận điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị, qua đó nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng tiến công, tích cực thực hiện Nghị quyết một cách sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác và đời sống. Đây cũng là hoạt động tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn trường hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao cho.

Cao Dung