Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hùng Vương phiên thứ hai, nhiệm kỳ 2017-2022 | Trường Đại học Hùng Vương