Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị | Trường Đại học Hùng Vương