Thứ Bảy, 28/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2010 - 2011

Gửi vào: 14:43 23/09/2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.  
Học kỳ II, Năm học 2010 - 2011
                                                                                                                                   
                      HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG

      Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chíng phủ;
Căn cứ Quyết định số: 472/QĐ-UBND ngày 24/2/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương;
       Căn cứ Quyết định số 44/ 2007/ QĐ - BGD &ĐT ngày 15/ 8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở Giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ  kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên  các lớp Đại học và Cao đẳng hệ chính quy - Học kỳ II, năm học 2010- 2011;
          Xét đề nghị của Ông trưởng phòng CTCT&HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Xét cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các lớp Đại học và  Cao đẳng hệ chính quy - Học kỳ II, năm học 2010- 2011 (có danh sách kèm theo).
      Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách được cấp 05 tháng Học bổng khuyến khích học tập, Học kỳ II năm học 2010- 2011 (từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 05 năm 2011). Nguồn kinh phí sử dụng được trích từ 15% số tiền sinh viên đóng học phí của năm  học 2010 – 2011.
       Điều 3. Các Ông Trưởng phòng CTCT&HSSV, Phòng KHTC, Trưởng các khoa và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ  Quyết  định thực hiện.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG