Thứ Ba, 28/07/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Thể lệ và cấu trúc của một bài viết - báo cáo khoa học

Gửi vào: 07:26 27/10/2010

I. Thể lệ      

       1. Thông tin KHCN Trường Đại học Hùng Vương công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung mới và các bài tổng quan do Hội đồng biên tập đề nghị.

       2. Bài được gửi đăng là công trình khoa học chưa đăng hoặc chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí khoa học nào, được soạn thảo trên Word hoặc LateX với nội dung súc tích, cô đọng và tuân theo cấu trúc của một bài báo khoa học. Soạn thảo trên Word dùng font Times New Roman cỡ chữ 12, cách dòng 1.15 -1,2 cm; giấy A4; lề trên: 2 - 2,5 cm; lề dưới: 2 - 2,5 cm; lề phải: 2 cm; lề trái: 3 cm. Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng, chính xác và có đánh số, hình vẽ, ảnh có kích thước không quá 4 x 7 cm. Tên các bảng biểu đặt ở giữa, phía trên; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữ, phía dưới. Bài gửi đăng được viết từ 5 - 8 trang (kể cả biểu đồ, đồ thị và tài liệu tham khảo).

       3. Bài viết đánh số thứ tự mục và tiêu đề, các thuật ngữ khoa học được trình bày theo quy định chính thức của Nhà nước. Nếu dùng thuật ngữ mới hoặc thuật ngữ chưa được dùng phổ biến thì cần phải chú thích bên cạnh bằng thuật ngữ xuất xứ. Bài viết thể hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Các bài viết bắt buộc phải có tóm tắt bằng tiếng Việt, nhà trường khuyến khích các tác giả viết tóm tắt bằng tiếng Anh. Tóm tắt mỗi loại không quá 8 dòng, phản ánh đầy đủ các kết quả của báo cáo. Tên bài báo, bài tóm tắt tiếng Việt đặt ở đầu bài báo, tên bài báo và tóm tắt tiếng Anh đặt sau phần tài liệu tham khảo (nếu có).

       4. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự a,b,c…(tên tác giả đối với tiếng Việt, tên họ đối với tiếng nước ngoài), số lượng không quá 10 tài liệu và trình bày theo thứ tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách (hoặc tạp chí), nhà xuất bản, nơi xuất bản (tập, số, năm đối với tạp chí).

Ví dụ: Trần Đình Nghĩa (2005). Sổ tay thực tập thiên nhiên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

       5. Bài viết gồm 02 bản: 01 bản in và một bản điện tử gửi qua hộp thư điện tử. Cuối bài viết tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại và email để tiện liên lạc. Ban biên tập không gửi lại tác giả bản thảo và file bài viết trên đĩa trong trường hợp bài gửi đăng không đạt theo quy định. Tất cả các bài gửi đăng đều được ban biên tập gửi thẩm định đánh giá về nội dung và hình thức. Các bài đạt yêu cầu sẽ được đăng trong số báo gần nhất.

       * Địa chỉ liên hệ và gửi bài: Phòng QLKH&QHQT - Trường Đại học Hùng Vương - Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ.

       * ĐT: 02103.710.392                          email: quynhdhhv@gmail.com

 

II. Cấu trúc của một bài viết, báo cáo khoa học

  TÊN BÀI BÁO
Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương

 TÓM TẮT
.....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

1. Mở đầu
    Bao gồm tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2. Nội dung/kết quả nghiên cứu và thảo luận

    (nêu tóm tắt kết quả, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu)

3. Kết luận

Tài liệu tham khảo
Tóm tắt bằng tiếng Anh
(Tên bài báo bằng tiếng Anh
Tên tác giả, đơn vị bằng tiếng Anh

Summary
.....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

 

Ghi chú: Tác giả phải chịu trách nhiệm dịch nội dung bản tóm tắt bằng tiếng Anh
               Các văn bản có thể Download tại đây

                    Thể lệ bài viết
                    Mẫu bài viết khoa học