Thông qua Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường ĐH Hùng Vương | Trường Đại học Hùng Vương