Thứ Năm, 26/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Công văn lấy ý kiến sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2011-2012

Gửi vào: 17:00 26/10/2011

    Kính gửi:   Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương   

Căn cứ Quyết định số: 134/QĐ-ĐHHV-KHTC ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ quy mô đào tạo năm học 2011-2012 của nhà trường và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trực thuộc,

Để đảm bảo tính dân chủ và có căn cứ cho thường trực Ban xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2011-2012 trình hội nghị thông qua. Phòng KHTC đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ, giảng viên, nhân viên đơn vị mình cho Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2011-2012, trên cở sở Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2010-2011, các chế độ chính sách hiện hành và nguồn lực của nhà trường trong năm học mới.

             - Góp ý được tập hợp theo mẫu đính kèm

             - Thời gian nộp góp ý cho phòng KHTC: Trước ngày 04/11/2011.

Xin chân thành cảm ơn.

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC