Thứ Sáu, 27/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Quy định về mức tạm thu học phí và miễn, giảm học phí năm học 2011-2012 đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy

Gửi vào: 21:40 26/10/2011
I. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ 

1. Nguyên tắc xác định mức thu học phí

- Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Mức thu học phí năm học 2011-2012 đối với các nhóm ngành đào tạo  không vượt quá mức trần học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ. Đối với những ngành đào tạo theo học chế tín chỉ, học phí thu theo số tín chỉ mà mỗi sinh viên đăng ký trong từng kỳ, song số tiền học phí thu theo tín chỉ của cả khoá học không được vượt quá mức học phí quy định cho khoá học nếu thu theo năm học.

 2. Quy định mức thu học phí

Trong khi chờ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ thông qua quy định mức học phí năm học 2011-2012, Trường Đại học Hùng Vương quy định tạm thu mức học phí năm học 2011-2012 như sau:  Mức thu học phí năm học 2011-2012 (tạm thu) bằng mức học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ (mức thu này sẽ được điều chỉnh tăng hoặc giảm khi có Nghị quyết chính thức của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ). Cụ thể:

2.1 Quy định mức thu học phí chỉ tiêu pháp lệnh (Nhà nước cấp kinh phí)

2.1.1 Đối với các khóa đào tạo theo niên chế

- Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 355.000 đồng/1 tháng/1 sinh viên  x  10 tháng  = 3.550.000 đồng/1 năm học/1 sinh viên.

- Nhóm ngành KHTN; kỹ thuật, công nghệ; nghệ thuật; du lịch: 395.000 đồng/1 tháng/1 sinh viên  x  10 tháng  = 3.950.000 đồng/1 năm học/1 sinh viên.

2.1.2 Đối với các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ

- Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, ngoại ngữ, nông, lâm, thuỷ sản: 102.200 đồng/1 tín chỉ.

- Nhóm ngành khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; nghệ thuật; du lịch: 113.700 đồng/1 tín chỉ.

* Quy định mức thu học phí 01 tín chỉ của học kỳ phụ (học lại, học đẩy nhanh tiến độ, học cải thiện điểm) được tính dựa trên mức học phí 01 tín chỉ của 02 nhóm ngành trên và số sinh viên đăng ký học kỳ phụ theo công thức sau:

 

          2.2. Quy định mức thu học phí chỉ tiêu hướng dẫn (Nhà nước không cấp kinh phí)

 

Mức thu học phí bằng 150% mức thu học phí chỉ tiêu pháp lệnh (Nhà nước cấp kinh phí).

3. Tổ chức thu học phí

3.1.Đối với những hệ đào tạo theo hệ niên chế:

- Học phí được thu theo từng học kỳ và thu một lần cho cả học kỳ vào tháng đầu kỳ.

- Căn cứ định mức thu tại khoản 2.1.1 mục 2, phần I của Quy định này, giáo viên chủ nhiệm thu học phí từ sinh viên lớp mình chủ nhiệm nộp cho phòng KHTC (Đ/c Nga Thủ quỹ).

- Thời gian:

+ Học kỳ I: từ ngày 24/10/2011 đến ngày 04 tháng 11 năm 2011.

+ Học kỳ II: từ ngày 09/01/2012 đến ngày 13 tháng 01 năm 2012.

3.2. Đối với những hệ đào tạo theo tín chỉ:

- Căn cứ vào mức thu học phí của một tín chỉ và số tín chỉ mà sinh viên đã đăng ký học để tính số tiền phải thu trong học kỳ đó.

- Sinh viên trực tiếp nộp học phí tại phòng KHTC.

- Thời gian:

+ Học kỳ I: từ ngày 24/10/2011 đến ngày 04 tháng 11 năm 2011.

+ Học kỳ II: từ ngày 30/01/2012 đến ngày 03 tháng 02 năm 2012.

II. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY CHỈ TIÊU PHÁP LỆNH (NHÀ NƯỚC CẤP KINH PHÍ)

1. Đối tượng không phải đóng học phí

Sinh viên sư phạm hệ chỉ tiêu pháp lệnh

2. Đối tượng được miễn học phí

2.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005. Cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh);

- Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2.2. Học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2.3. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

2.4. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

 

3. Đối tượng được giảm 50% học phí

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

 

4. Cơ chế miễn, giảm học phí

4.1. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

4.2. Nhà nước thực hiện cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường.

4.3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ:

- Tất cả học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đều phải qua khâu kiểm tra hồ sơ tại Phòng CTCT & HSSV; những trường hợp đã được kiểm tra trước đây thì không phải kiểm tra lại, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

- Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu tại phụ lục 01) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện kèm theo giấy xác nhận của Trường Đại học Hùng Vương (theo mẫu tại phụ lục 02) và bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được quy định tại điểm a và c khoản 2 Mục II của quy định này;

+ Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của hộ gia đình đối với đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2 Mục II của quy định này;

+ Quyết định được hưởng trợ cấp do tai nạn lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh đối với đối tượng theo quy định tại khoản 3 Mục II của quy định này; 

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại điểm e khoản 2 Mục II của quy định này.

- Trường Đại học Hùng Vương có trách nhiệm xác nhận cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, để học sinh, sinh viên nộp về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện làm căn cứ chi trả tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí.

III. Tổ chức thực hiện

Quy định này được thực hiện trong năm học 2011-2012. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được điều chỉnh theo các văn bản mới đó./.


   HIỆU TRƯỞNG         

(đã ký)                   

PGS.TS Cao Văn       

Xem hướng dẫn tính học phí