Trường Đại học Hùng Vương làm việc với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam | Trường Đại học Hùng Vương