Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại Trường ĐH Hùng Vương | Trường Đại học Hùng Vương