Thứ Ba, 01/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí

Gửi vào: 16:31 20/05/2010
CHÍNH PHỦ
           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
           Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

           Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

           Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 Quốc hội Khoá XII kỳ họp thứ V về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
           Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
NGHỊ ĐỊNH
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
           Nghị định này quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 bao gồm:
           1. Các cơ sở giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
           2. Các cơ sở giáo dục khác được quy định tại Điều 69 của Luật Giáo dục.

Điều 2. Học phí
           Học phí là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp đề góp phần đảm bảo chi phí cho các hoạt động giáo dục.