Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1457612436-thong-bao-vv-dang-ky-xin-ho-tro-kinh-phi-dao-tao-can-bo-nam-2016.hvu
In tin này

Thông báo V/v đăng ký xin hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ năm 2016

Gửi vào: 19:08 10/03/2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương.

 - Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-UB, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và biên chế cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý;

- Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-ĐHHV, ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016,

Thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016, Trường Đại học Hùng Vương đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tới các cán bộ trong đơn vị mình đăng ký xin hỗ trợ kinh phí cho cán bộ được cử đi đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ năm 2016 (Mẫu đăng ký tại Phụ lục I).

Trường Đại học Hùng Vương chỉ thanh toán hỗ trợ cho các cán bộ đã đăng ký theo công văn này.

Thời gian nộp đăng ký: 14/3/2016.

Địa điểm nộp: Phòng Kế hoạch - Tài chính (đ/c: Nhân).

Download Thông báo và Mẫu đăng ký tại đây