Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1458188152-cac-mau-bieu-phuc-vu-cong-tac-dao-tao.hvu
In tin này

Các mẫu biểu phục vụ công tác đào tạo

Gửi vào: 11:12 17/01/2019

Trường Đại học Hùng Vương thông báo các mẫu biểu phục vụ công tác quản lý đào tạo

Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo
Mẫu 1.1: Xây dựng Chương trình khung các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
Mẫu 1.2: Mẫu biên soạn đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
Mẫu 1.3: Mẫu biên soạn đề cương bài giảng môn học đào tạo trình độ đại học, cao đẳng
Mẫu 1.4: Mẫu xây dựng kế hoạch đào tạo
Mẫu 1.5: Mẫu đăng ký thay đổi thời khóa biểu
Mẫu 1.6: Giấy đăng ký sử dụng phòng học
Mẫu 1.7: Kê khai thừa giờ

Đăng ký kế hoạch học tập
Mẫu 1.8: Đăng ký môn học
Mẫu 1.9: Rút môn học

Thực tập, rèn nghề (Thực tập ngoài sư phạm)
Mẫu 1.10: Công văn liên hệ cho sinh viên đi thực tế, thực tập
Mẫu 1.11: Kế hoạch thực tập 1, 2
Mẫu 1.12: Danh sách giảng viên hướng dẫn và sinh viên tham gia thực tập 1, 2
Mẫu 1.13: Danh sách nhóm sinh viên tham gia thực tập

Thực tập, rèn nghề (Thực tập sư phạm)
Mẫu 1.14: Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm
               - Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm cho TTSP1 
               - Phiếu đánh giá thực tập chủ nhiệm cho TTSP2)
Mẫu 1.15: Phiếu đánh giá giảng dạy
               - Kiến tập giảng dạy cho TTSP1
               - Kiến tập giảng dạy cho TTSP2
               - Kiến tập giảng dạy cho TTSP2 ngành Giáo dục Mầm non
Mẫu 1.16: Báo cáo
               - Báo cáo nhanh kết quả TTSP1
               - Báo cáo nhanh kết quả TTSP2
               - Báo cáo tổng kết TTSP
               - Bảng điểm tổng hợp kết quả TTSP1
               - Bảng điểm tổng hợp kết quả TTSP2
Mẫu 1.17: Bản thu hoạch cá nhân đợt TTSP
Mẫu 1.18: Phiếu nhận xét kết quả TTSP
               - Nhận xét, đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật
               - Nhận xét kết quả TTSP1
               - Nhận xét kết quả TTSP2

Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.19: Danh sách giảng viên và sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.20: Nhận xét của giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.21: Phiếu chấm khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.22: Danh sách giảng viên chấm Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.23: Bảng tổng hợp kết quả chấm Khóa luận tốt nghiệp
Mẫu 1.24: Biên bản chấm Khóa luận tốt nghiệp 

Kết quả học tập, tốt nghiệp
Mẫu 1.25: Đơn xin xét tốt nghiệp (đối với sinh viên xét tốt nghiệp muộn, sớm)
Mẫu 1.27: Đơn xin hoãn thi
Mẫu 1.28: Đơn xin cấp bảng điểm (đối với sinh viên đang học)
Mẫu 1.29: Đơn xin cấp bảng điểm (đối với học viên đã tốt nghiệp)
Mẫu 1.30: Đơn đề nghị không tính điểm môn đã học

Học cùng lúc hai chương trình
Mẫu 1.31: Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình