Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1459498637-van-ban-phap-luat.hvu
In tin này

Văn bản pháp luật

Gửi vào: 15:00 04/02/2019

Nội dung một số luật, bộ luật, thông tư phục vụ công tác Thanh tra - Pháp chế

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật có tại địa chỉ:  http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx 

 1. Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
 2. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
 3. Luật Doanh nghiệp 2020
 4. Luật Đầu tư 2020
 1. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
 2. Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020
 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp 2020
 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống Thiên tai và Luật Đê điều 2020
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 2020
 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020
 8. Luật Thanh niên 2020
 9. Luật an ninh mạng 2018
 10. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018
 11. Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
 12. Nghị định quy định chi tiết một số điêu của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 13. Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị
 14. Luật An ninh mạng 2018
 15. Luật tố cáo 2018
 16. Luật Quốc phòng 2018
 17. Luật cạnh tranh 2018
 18. Luật tiếp công dân 2013
 19. Lệnh về công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao
 20. Luật đo đạc và bản đồ
 21. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến Luật quy hoạch
 22. Luật phòng, chống mua bán người
 23. Kết luận 05 của ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW
 24. Kết luận 09 của ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 21-CT/TW
 25. Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
 26. Đề cương tuyên truyền giới thiệu luật phòng, chống mua bán người
 27. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người
 28. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 29. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
 30. Luật phòng chống tham nhũng
 31. Luật giáo dục quốc phòng an ninh
 32. Luật giáo dục nghề nghiệp
 33. Luật giáo dục Đại học
 34. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục (2009)
 35. Bộ câu hỏi trắc nghiệm dùng trong giao lưu ở khu dân cư
 36. Những điểm mới cơ bản của Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 l2
 37. Những điểm mới cơ bản của BLDS 2015
 38. Câu chuyện pháp luật 10.2016
 39. Đề cương giới thiệu Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015
 40. Đề cương giới thiệu Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
 41. 39 tình huống pháp luật mới.doc
 42. Tài liệu tuyên truyền Bộ Luật Dân sự năm 2015
 43. 12 tiểu phẩm pháp luật cho thanh niên
 44. Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
 45. Bộ luật dân sự
 46. Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học
 47. Hiến pháp 2013
 48. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng
 49. Luật bảo hiểm y tế
 50. Luật Bảo hiểm xã hội
 51. Luật Căn cước công dân
 52. Luật Khiếu nại
 53. Bộ luật lao động
 54. Luật công đoàn
 55. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
 56. Luật viên chức
 57. Luật thi đua, khen thưởng
 58. Luật Thuế thu nhập cá nhân
 59. Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
 60. Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
 61. Luật tổ chức quốc hội
 62. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
 63. Bộ luật Hình sự
 64. Luật Tố cáo
 65. Bộ luật tố tụng dân sự
 66. Luật tố tụng hành chinh
 67. Bộ luật tố tụng hình sự
 68. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
 69. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự