Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1492143421.hvu
In tin này

Các qui trình thanh toán, mẫu biểu phòng Kế hoạch Tài chính

Gửi vào: 11:14 14/06/2018

Để phục vụ công tác lập và hoàn thiện hồ sơ tài chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Hùng Vương cung cấp các quy trình, mẫu biểu tài chính theo quy định của Bộ tài chính.

I. 04 Quy trình hướng dẫn

1. Quy trình thanh toán chi thường xuyên

2. Quy trình mua sắm, sửa chữa

3. Quy trình thu học phí

4. Quy trình luân chuyển chứng từ

II. Các Mẫu biểu

Mẫu 1 C01 - HD Bảng chấm công

Mẫu 2 C08- HD Giấy báo làm thêm giờ

Mẫu 3 C09- HD Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu 4 C10-HD  Thanh toán tiền làm thêm giờ

Mẫu 5 C11-HD Hợp đồng thuê khoán chuyên môn, sản phẩm

Mẫu 6 C12-HD Thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn, sản phẩm

Mẫu 7 C13-HD nghiệm thu hợp đồng giao khoán

Mẫu 8 C14-HD Danh sách chi thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu 9 C16- HD Giấy đi đường

Mẫu 10 C17- HD Bảng kê thanh toán công tác phí

Mẫu 11 C18-HD Thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập qua ATM

Mẫu 12a - Biên bản thẩm định giá

Mẫu 12b- Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp

Mẫu 13a- Hợp đồng mua sắm

Mẫu 13b - Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Mẫu 13c (8a) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành

Mẫu 14 C33-HD Kiểm kê nguyen vật liệu CCDC, sản phẩm

Mẫu 15 C32-HD - Đề nghị cấp vật tư, công cụ dụng cụ

Mẫu 16 C34-HD  - Biên bản giao nhận hàng hóa

Mẫu 17 - Danh sách cấp phát tài liệu

Mẫu 18 - Nhập sách vào thư viện

Mẫu 19 - Dự trù kinh phí

Mẫu 20  C42-HD - Đề nghị tạm ứng

Mẫu 21 - Đề nghị thanh toán

Mẫu 22 - Danh sách chi tiền khoán văn phòng phẩm

Mẫu 23- Giấy biên nhận

Mẫu 24 - Thông báo tài khoản thanh toán

Mẫu 25 - Danh sách chi tiền

Mẫu 26 C44-HD Bảng kê chi tiền cho người tham gia hội nghị, hội thảo

Mẫu 27 - Bảng tổng hợp thu nộp

Mẫu 28 C50-HD Biên bản giao nhận tài sản cố định

Mẫu 29 - C51-HD Biên bản thanh lý TSCD

Mẫu 30 C52-HD Biên bản đánh giá lại TSCD

Mẫu 31 C53-HD Biên bản kiểm kê TSCĐ

Mẫu 32 C54-HD Giao nhận TSCĐ sau nâng cấp

Mẫu 33 C55-HD Bảng tính hao mòn TSCĐ

Mẫu 34 C56-HD Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

Mẫu 35 - Phiếu điều chuyển TSCD, CCDC, VT