Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1588651250-cac-luat-nghi-dinh-ve-khoa-hoc-va-cong-nghe.hvu
In tin này

Các Luật, Nghị định về Khoa học và Công nghệ

Gửi vào: 10:30 01/06/2019

STT

Số văn bản

Nội dung văn bản

1.

Luật số: 29/2013/QH13

Luật khoa học và công nghệ.

2.

07/2017/QH14

Luật Chuyển giao công nghệ.

3. 

95/2014/NĐ-CP

QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

4. 

109/2022/NĐ-CP

Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

5.

70/2018/NĐ-CP

Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

6.

63/2018/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chánh phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 70/2018/NĐ-CP)