Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1667544344-thong-bao-so-02-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-phat-trien-nang-luc-to-chuc-hoat-dong-giao-duc-stem-cho-giao-vien-dap-ung-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-2018.hvu
In tin này

THÔNG BÁO SỐ 02: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018"

Gửi vào: 07:35 29/10/2022

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây: https://www.hvu.edu.vn/file/1548236183/(198).ĐHTTr-TB to chuc hoi thao khoa hoc.pdf