17:31, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Phòng Đào tạo

(Department of Academic Affairs)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bao gồm: công tác phát triển chương trình, mở ngành đào tạo mới; công tác tuyển sinh đại học chính quy, sau đại học; công tác tổ chức, quản lý đào tạo.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, ban hành chương trình đào tạo; mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, sau đại học; ban hành danh mục giáo trình, tài liệu cho các chương trình đào tạo;

b) Xây dựng đề án, kế hoạch tuyển sinh hệ đại học, sau đại học. Xây dựng các quy chế, văn bản về công tác tuyển sinh. Triển khai thực hiện công tác tuyển sinh trình độ đại học chính quy, sau đại học. Thực hiện báo cáo các cấp về công tác tuyển sinh;

c) Tổ chức, quản lý đào tạo: Tham mưu, chủ trì xây dựng, điều chỉnh, ban hành Quy chế đào tạo; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo; phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận giờ chuẩn của giảng viên theo từng học phần, học kỳ, năm học; tổ chức xét lên lớp, xét tốt nghiệp cho người học theo từng giai đoạn; tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp sau đại học;

d) In ấn các loại văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo Quy định.

3. Lãnh đạo Phòng Đào tạo

STT

Họ và tên

Thông tin

1

TS. Đặng Thị Phương Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0983 129 711
Email: thanhdp83@gmail.com

2

TS. Hà Thị Thanh Đoàn

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0985 158 685
Email: hathanhdoan@hvu.edu.vn

3

TS. Hà Ngọc Phú

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0366 082 064
Email: ngocphu.ha@hvu.edu.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN