01:42, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Phòng Hợp tác quốc tế

(Department of International Cooperation)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhân lực quốc tế.

2. Nhiệm vụ

a) Hợp tác quốc tế

Xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế. Xây dựng và ban hành quy chế quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường;

Quản lý dự án các chương trình liên kết; quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường, chịu trách nhiệm thông tin về Trường trong quan hệ quốc tế; tham gia các hoạt động quản lý nội dung website của Trường, trực tiếp phụ trách phần nội dung bằng tiếng nước ngoài.

b) Phát triển nhân lực quốc tế

Xây dựng kế hoạch, quản lý và triển khai các nhiệm vụ về công tác phát triển nguồn nhân lực quốc tế, gồm: Đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, rèn nghề, trao đổi học viên, sinh viên, giảng viên và các hoạt động khác;

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, triển khai thực hiện hợp đồng liên kết với một số đơn vị có chức năng tuyển nguồn lao động đi làm việc tại nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo Phòng Hợp tác quốc tế

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Cao Việt

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0989 485 554
Email: Caoviet@hvu.edu.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN