00:07, Thứ Sáu, 19/07/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Phòng Kế hoạch tài chính

(Department of Planning and Finance)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính, kế toán, đầu tư, tài sản của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tài chính, kế toán

Thực hiện việc thu thập, kiểm tra chứng từ kế toán; hạch toán kế toán; luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán tất cả nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị. Cung cấp thông tin tài chính, kế toán cho Hiệu trưởng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng quy định của pháp luật;

Theo dõi và kiểm soát tình hình phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán, tình hình chấp hành dự toán thu chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới;

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về quản lý tài chính, tài sản Nhà nước;

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc Quản lý và sử dụng vốn theo quy định hiện hành.

b) Công tác kế hoạch và đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hằng năm về công tác tài chính của Trường;

Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai lập dự án đầu tư và xây dựng và mua sắm trang thiết bị, vật tư…;

Phối hợp với Văn phòng thực hiện các thủ tục đầu tư, việc thẩm tra, thẩm định dự toán, hợp đồng kinh tế, quản lý việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn đầu tư.

c) Công tác quản lý tài sản;

Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý tài sản của Trường.

3. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

NCS. Lê Quang Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại:0949 263 289
Email: lehungkhtc@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại:0915 529 559
Email: quynhnt@hvu.edu.vn

3 ThS. Lại Văn Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Kế toán trưởng
Điện thoại:0989 671 681
Email: laiducvn@hvu.edu.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN