00:06, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Phòng Khoa học và Công nghệ

(Department of Science and Technology)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học và công tác biên soạn giáo trình.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ;

b) Xây dựng, thực hiện các hoạt động quản lý hoạt động khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học;

c) Xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn và quản lý chung việc biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu trong Trường.

2. Lãnh đạo Phòng Khoa học và Công nghệ

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Nguyễn Đắc Triển

Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0984 907 856
Email: trienln@hvu.edu.vn

2

TS. Ngô Thế Long

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0965 38 28 58
Email: longngo@hvu.edu.vn

3 TS. Hà Thị Lịch

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Điện thoại: 0915 074 272
Email:  halichdhhvpt@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN