13:47, Thứ Sáu, 01/03/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Phòng Khoa học và Công nghệ

Department of Science and Technology

Điện thoại: (02103) 993 369                          Email: phongqhkh@hvu.edu.vn

1. Chức năng:

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học và công tác biên soạn giáo trình.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

b) Xây dựng, thực hiện các hoạt động quản lý hoạt động khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, tạp chí khoa học, các ấn phẩm khoa học;

c) Quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu. Xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn và quản lý chung việc biên soạn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu trong Trường.

d) Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên.

 

3. Nhiệm vụ của các thành viên trong Phòng

STT

Thông tin 

Nhiệm vụ

 1

TS. NGUYỄN ĐẮC TRIỂN
TRƯỞNG PHÒNG

Mobile: 0984907856
Email: trienln@hvu.edu.vn

1.Quản lý chung hoạt động của phòng, Quản lý lao động và nhân sự của phòng;

2.Quản lý chung hoạt động nghiên cứu, chuyển giao KH&CN của giảng viên và sinh viên;

3.Tham mưu đề xuất và tổ chức xây dựng các chiến lược, kế hoạch hoạt động KH&CN, công tác thi đua khen thưởng;

4. Ký xác nhận chứng từ thanh toán.

 2

TS. Ngô Thế Long  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Mobile: 0965 38 28 58
Email: longngo@hvu.edu.vn

1. Phụ trách Tạp chí KH&CN;

2. Theo dõi hoạt động các nhóm nghiên cứu;

3. Phối hợp trong công tác đánh giá CSGD, CTĐT;

4. Theo dõi xếp hạng đại học, các công bố quốc tế;

5. Tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ.

3

TS. Hà Thị Lịch  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Mobile: 0615074272
Email:  
halichdhhvpt@gmail.com

1. Phụ trách Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo;

2. Hỗ trợ phát triển học hàm GS/PGS.

3. Phụ trách hoạt động truyền thông về KH&CN;

4. Phụ trách công tác Sở hữu trí tuệ.

4

 TS. TRIỆU ANH TUẤN
Mobile: 0977611474
Email:  tuantrieuanh85@gmail.com

1. Quản lý biên soạn và xuất bản giáo trình;

2. Quản lý nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở;

3. Thanh toán hỗ trợ tác giả đăng bài Tạp chí.

 5

ThS. CÙ VĂN ĐÔNG
Mobile: 0977 400 469
Email: cuvandong@hvu.edu.vn

1. Quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh/Bộ/Nhà nước;

2. Quản lý các chương trình hợp tác về KH&CN;

3. Theo dõi hoạt động Hội nghị, Hội thảo KH.

6

 

ThS. NGUYỄN THU TRANG
Mobile: 0975 659 205
Email: nguyenthutrangdhhv@gmail.com

1. Quản lý, kiểm soát tài sản và sản phẩm của các đề tài, dự án;

2. Phụ trách Hoạt động của Hội viên tập thể với Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Phú Thọ;

3. Cập nhật và truyền thông về KH&CN.

7

ThS. TRẦN ANH TUẤN

            Mobile: 0984 047 912                  
Email:  trananhtuan091294@gmail.com

1.Công tác văn phòng, lưu trữ, chấm công;

2.Tổng hợp số liệu báo cáo;

3. Thư ký Ban biên tập Tạp chí.

8

ThS. TRẦN THÀNH VINH

Mobile: 0983343684           

Email:  thanhvinhtran@hvu.edu.vn 

1. Triển khai công tác Khởi nghiệp sinh viên;

2. Tổ chức sự kiện KH&CN và sáng tạo khởi nghiệp;

3. Cập nhật và truyền thông các sự kiện KH&CN.

9

ThS. ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN

Mobile:     0986998477
Email:  doliendhhv1984@gmail.com

1. Quản lý NCKH sinh viên;

2. Quản lý công tác kê khai NCKH, lý lịch khoa học của giảng viên.

                                                                                                                       (Cập nhật tháng 01 năm 2024) 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN