02:33, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục

(Center for Professional Development of Teachers and Educational Administrators)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, nhân viên các cấp của tỉnh Phú Thọ và khu vực. Là đơn vị sự nghiệp dự toán cấp II.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức các lớp học bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, nghiệp vụ quản lý giáo dục và bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông;

b) Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về khoa học giáo dục, công tác bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ quản lí, giáo viên;

c) Liên kết, phối hợp với các cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học, thực tập rèn nghề của sinh viên;

d) Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo quy định hiện hành;

e) Thực hiện thu, chi tài chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3. Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

ThS. Lê Phong Thu 

Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách
Điện thoại: 0915 544 406
Email: lephongthu.cbql@hvu.edu.vn

2

TS. Trần Văn Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0398 379 722
Email:tranvanhung02111984@gmail.com

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN