02:24, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

(Center for Education Quality Assurance)

1. Chức năng

Thực hiện các hoạt động hoạt động đảm bảo chất lượng, khảo thí và tổ chức các kỳ thi cho người học theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác Đảm bảo chất lượng

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về công tác đảm bảo chất lượng của Trường. Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý về công tác đảm bảo chất lượng;

Thực hiện việc đánh giá năng lực giảng viên thông qua lấy ý kiến phản hồi của người học, của các đơn vị sử dụng lao động;

Quản lý phần mềm chống đạo văn.

b) Công tác Khảo thí

Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định hướng dẫn và thực hiện các quy trình, nhiệm vụ về công tác khảo thí của Trường;

Thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí đối với các đơn vị ngoài trường.

Tổ chức thi kết thúc học phần cho các lớp hệ đại học.

3. Lãnh đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

NCS. Nguyễn Văn Nghĩa

Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0976 812 649
Email: nguyenvannghia2211@gmail.com

2

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại:0979 816 Email: nguyenthanhvan@hvu.edu.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN