03:08, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh

(Center for National Defense and Security Education)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện về công tác: Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên, học viên; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và kỹ năng cho các đối tượng người học theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phối hợp liên kết với các đơn vị xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; tổ chức quản lý sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh học tập tại trung tâm; nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu về Giáo trình quốc phòng an ninh; tổ chức cho học sinh ngày hè quân đội, chúng em tập làm chiến sỹ; cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên tại trung tâm;

c) Thực hiện quản lý vũ khí, quân trang, quân dụng học liệu phục vụ các chương trình giáo dục quốc phòng an ninh đảm bảo đúng quy định.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành.

3. Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

TT

HỌ VÀ TÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ

1

TS. Trần Phúc Ba 

Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực
Điện thoại: 0333.074.999
Email: tranphucba.hv@gmail.com

2

Thượng tá: Nguyễn Văn Thức

Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0984.923.760

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN