Thứ Tư, 25/11/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hướng dẫn quy trình, thủ tục thanh toán chi thường xuyên

Gửi vào: 16:49 10/06/2010
          Khi các đơn vị có nhu cầu thanh toán chi thường xuyên (Chi mua sắm nhỏ, sửa chữa nhỏ, chi chuyên môn nghiệp vụ và chi khác…) cần làm đầy đủ quy trình và thủ tục như sau:
          1. Căn cứ  chủ chương của cấp trên, căn cứ chương trình chi tiết, nhu cầu thực tế về cơ sở vật chất và kinh phí của các đơn vị. Các đơn vị lập kế hoạch thực hiện hoặc đề nghị (có xác nhận của phụ trách đơn vị và phòng ban có liên quan) nộp phòng Kế hoạch - Tài chính  để trình Hiệu trưởng xin chủ chương.           
              Thời gian lập:  Trước khi thực hiện chậm nhất 07 ngày.
          2. Căn cứ Kế hoạch hoặc đề nghị đã được Hiệu trưởng duyệt, Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn đơn vị lập dự trù kinh phí thực hiện theo quy định trình Hiệu trưởng duyệt.                    
              Thời gian lập:  Trước khi thực hiện chậm nhất 05 ngày.

          Cụ thể:
          + Nếu mua sắm hoặc thuê mướn: Các đơn vị lấy 03 báo giá cạnh tranh, Phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định các báo giá và hướng dẫn lập dự trù theo báo giá hợp lý nhất (Giá thấp, chất lượng tốt …).
          + Nếu là chế độ: Phòng Kế hoạch - Tài chính căn cứ vào các văn bản mới nhất quy định mức chi để hướng dẫn các đơn vị lập dự trù theo kế hoạch được duyệt.
          3. Căn cứ dự trù kinh phí được Hiệu trưởng duyệt, Phòng Kế hoạch - Tài chính  hướng dẫn, thẩm tra và giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch, lập chứng từ tạm ứng (nếu có) và chứng từ thanh quyết toán theo quy định như: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn, phiếu giao hàng, phiếu nhập xuất kho, danh sách chi, bảng kê chi, Quyết định uỷ quyền, đề nghị thanh toán …
          + Thời gian quyết toán:  Chậm nhất 05 ngày sau khi thực hiện các cá nhân và đơn vị phải hoàn thành thủ tục, chứng từ thanh toán với Phòng Kế hoạch - Tài chính . Nếu quá thời gian trên Phòng Kế hoạch - Tài chính tạm giữ  lương và chế độ khác để hoàn tạm ứng (nếu kinh phí trên đã được tạm ứng) hoặc sẽ từ chối không thanh toán (nếu kinh phí trên chưa được tạm ứng).