Thứ Ba, 01/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Công văn về việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học

Gửi vào: 07:37 29/03/2011

                            

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường

           Lợi dụng những biến cố chính trị đang xảy ra rất phức tạp ở Trung Đông, Bắc Phi và một số khó khăn về kinh tế - xã hội trong nước, một số tổ chức phản động và cơ hội chính trị đang âm mưu tổ chức hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

          Thực hiện công văn số 20/BGDĐT-CTHSSV ngày 1 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh, trật tự nhà trường.

          Lãnh đạo nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của sinh viên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý, không để sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia tụ tập đông người hoặc có hình thức phản đối trái với quy định của pháp luật.

          2. Tăng cường tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, kịp thời phát hiện và giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, không làm phát sinh các vấn đề bức xúc trong sinh viên để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động.

          3. Chủ động phối hợp với công an và các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trường học.

          4. Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên tham mưu thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh, trật tự học đường trong nhà trường bao gồm: Lãnh đạo trường, Hội đồng trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị đời sống, Phòng Thanh tra khảo thí và đảm bảo chất lượng, đại diện các khoa trong toàn trường.

          Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trong toàn trường triển khai và thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                   PGS.TS Cao Văn (đã ký)

Các bài mới