Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ 9: “Các vấn đề Kinh tế - Xã hội - Môi trường trong phát triển” (Socio-Economic and Environmental Issues in Development) | Trường Đại học Hùng Vương