01:43, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở năm 2017

Thứ năm, 01/12/2016, 13:19

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2016-2017 nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện việc đăng ký đề tài cấp trường trên cơ sở các chiến lược và yêu cầu phát triển của trường ĐHHV, mục tiêu và nội dung 7 chương trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm cấp tỉnh trong Chiến lược phát triển  KH&CN tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 (ban hành tại Quyết định số 07/2012/QĐ- UBND ngày 28/2/2012 của UBND tỉnh), mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII.

Các nhóm nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ bằng phiếu đề xuất, các khoa tổng hợp và gửi danh mục đề xuất về phòng Khoa học và công nghệ trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp trường sẽ quyết định danh mục đề tài và giao cho các hội đồng chuyên môn thẩm định thuyết minh trước khi có quyết định triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017 bao gồm thời gian thực hiện thẩm định thuyết minh và nghiệm thu đề tài.

DOWNLOAD HỒ SƠ TẠI ĐÂYHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN