Dai hoc Hung Vuong

Cổng thông tin điện tử trường Đại học Hùng Vương

Bản in từ địa chỉ: https://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/1458185986-mau-bieu-phuc-vu-cong-tac-nghien-cuu-khoa-hoc.hvu
In tin này

Mẫu biểu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

Gửi vào: 10:35 17/01/2019

Trường Đại học Hùng Vương quy định các mẫu biểu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học như sau:

Thẩm định đề cương đề tài, dự án
Mẫu 3.1: Mẫu bìa thuyết minh đề tài/dự án
Mẫu 3.2: Thuyết minh đề tài, dự án
Mẫu 3.3: Đơn đề nghị sửa đỏi, bổ sung thuyết minh đề tài/dự án
Mẫu 3.4: Ý kiến nhận xét thuyết minh đề tài/dự án (dùng cho ủy viên phản biện)
Mẫu 3.5: Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài
Mẫu 3.6: Biên bản họp hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài/dự án
Mẫu 3.7: Biểu tổng hợp kết quả thẩm định thuyết minh đề tài/dự án

Nghiệm thu đề tài, dự án
Mẫu 3.8: Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, dự án trọng điểm
Mẫu 3.9: Mẫu bìa Báo cáo tổng hợp thực hiện đề tài/dự án
Mẫu 3.10: Báo cáo tổng hợp thực hiện đề tài, dự án
Mẫu 3.11: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài, dự án
Mẫu 3.12: Ý kiến nhận xét kết quả thực hiện đề tài (dùng cho UV phản biện)
Mẫu 3.13: Phiếu đánh giá xếp loại kết quả thực hiện đề tài, dự án
Mẫu 3.14: Ý kiến đánh giá xếp loại kết quả thực hiện đề tài NCKH (dùng cho các ủy viên HĐ)
Mẫu 3.15: Ý kiến đánh giá xếp loại kết quả thực hiện dự án (dùng cho các ủy viên HĐ
Mẫu 3.16: Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài/dự án
Mẫu 3.17: Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài/dự án

Thẩm định, nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên
Mẫu 3.18: Biên bản họp hội đồng thẩm định đề cương đề tài NCKH Sinh viên
Mẫu 3.19: Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên
Mẫu 3.20: Danh mục các công trình NCKH sinh viên gửi tham gia Hội nghị NCKH sinh viên
Mẫu 3.21: Bảng tổng hợp kết quả thẩm định đề cương/nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên
Mẫu 3.22: Mẫu thuyết minh đề tài NCKH sinh viên
Mẫu 3.23: Mẫu bìa Báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên
Mẫu 3.24: Báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên
Mẫu 3.25: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài NCKH sinh viên