00:41, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Quy định mức thu học phí năm học 2020 - 2021

Thứ năm, 02/01/2020, 09:00

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021;

Trường Đại học Hùng Vương quy đinh mức thu học phí hệ đào tạo thạc sỹ năm học 2020 - 2021 như sau:

          + Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật: 490.000 đồng / tín chỉ.

          + Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản: 345.000 đồng / tín chỉ.

          + Nhóm ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, du lịch: 585.000 đồng / tín chỉ.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN