01:04, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực nội vụ

Thứ ba, 07/05/2024, 16:50

1. Giới thiệu nội dung cơ bản thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Thi đua - khen thưởng

2. Giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo)

3. Giới thiệu nội dung cơ bản thể chế, chính sách Thuộc lĩnh vực văn thư - lưu trữ

4. Giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

5. Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thống kê ngành Nội vụ

6. Giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

7. Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc linh vực Lưu trữ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN