18:57, Chủ Nhật, 01/10/2023     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Văn bản quản lý cấp tỉnh

Thứ tư, 05/06/2019, 13:55

STT

Số văn bản

Nội dung văn bản

Tỉnh Phú Thọ

1.

02/2016/QĐ-UBND

Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

2.

307/QĐ-UBND

Đính chính quy định ban hành kèm theo quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 18 /01/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

3.

11/2015/QĐ-UBND

Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

4.

18/2019/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Tuyên Quang

5. 

16/2015/QĐ-UBND Quyết định một số định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

6. 

25/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức thực hiện và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tỉnh Yên Bái

7. 

35/2018/QĐ-UBND

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

8. 

25/2015/QĐ-UBND Định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái.

9. 

24/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN