01:06, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Link tra cứu các Tạp chí khoa học có uy tín

Thứ tư, 15/06/2022, 15:10

1. Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của HĐ GSNN năm 2023:

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729
2. Tạp chí thuộc danh mục Scopus:
https://www.scopus.com/sources.uri

3. Kiểm tra thứ hạng SJR (Q1, Q2, Q3, Q4) của tạp chí:
https://www.scimagojr.com/index.php

4. Tạp chí thuộc danh mục ISI (Web of Science):
https://mjl.clarivate.com/home
https://jcr.clarivate.com

5. Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín được quy định bởi Quỹ NAFOSTED:
https://nafosted.gov.vn/van-ban-quan-ly/

6. Xác thực số ISSN:
https://portal.issn.org/

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN