00:14, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo lịch học các lớp cao học

Thứ tư, 28/10/2020, 16:22

- 2106CH52B-K6 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH52A-K6 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH23A-K6 Thạc sĩ Sinh học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH13A-K6 Thạc sĩ Chăn nuôi: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH12A-K6 Thạc sĩ Khoa học cây trồng: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH03B-K6 Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học) B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH03A-K6 Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học) A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH02A-K6 Thạc sĩ Lý luận văn học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2106CH01B-K6 Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học bộ môn toán B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 2106CH01A-K6 Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học bộ môn toán A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH52B-K5 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 2005CH52A-K5 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 2005CH23B-K5 Thạc sĩ Sinh học B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH23A-K5 Thạc sĩ Sinh học A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH13A-K5 Thạc sĩ Chăn nuôi: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH12B-K5 Thạc sĩ Khoa học cây trồng B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH12A-K5 Thạc sĩ Khoa học cây trồng A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH03B-K5 Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học) B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH03A-K5 Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học) A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH02B-K5 Thạc sĩ Lý luận văn học B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH02A-K5 Thạc sĩ Lý luận văn học A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 2005CH01B-K5 Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học bộ môn toán B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 2005CH01A-K5 Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học bộ môn toán A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1904CH52D-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế D: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH52C-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế C: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH52B-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH52A-K4 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH13A-K4 Thạc sĩ Chăn nuôi: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1904CH12A-K4 Thạc sĩ Khoa học cây trồng: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1904CH03A-K4 Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học): (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1904CH02A-K4 Thạc sĩ Lý luận văn học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1904CH01A-K4 Thạc sí Lý luận và PP dạy học bộ môn toán: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1803CH52B-K3 Thạc sĩ Quản lý kinh tế B: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3

- 1803CH52A-K3 Thạc sĩ Quản lý kinh tế A: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3

- 1803CH25A-K3 Thạc sĩ Thực vật học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1803CH03A-K3 Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học): (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1803CH02A-K3 Thạc sĩ  Lý luận văn học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3)

- 1803CH01A-K3 Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học bộ môn toán: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1702CH52A-K2 Thạc sĩ Quản lý kinh tế: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3

- 1702CH25A-K2 Thạc sĩ Thực vật học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1702CH13A-K2 Thạc sĩ Chăn nuôi: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1702CH12A-K2 Thạc sĩ Khoa học cây trồng: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1702CH03A-K2 Thạc sĩ Giáo dục học (Tiểu học): (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1702CH02A-K2 Thạc sĩ Lý luận văn học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1702CH01A-K2 Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học bộ môn toán: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1601CH02A-K1 Cao học Lý luận văn học: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

- 1601CH01A-K1 Cao học Lý luận và PP dạy học bộ môn toán: (Học kỳ 1) (Học kỳ 2) (Học kỳ 3) 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN