Thứ Tư, 02/12/2015 | Các tin mới:
RSS | Tìm kiếm

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI

Gửi vào: 22:57 08/05/2012

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ké hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 13/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 22/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ, ngày 08/5/2012, tại Hội trường tầng 3, Nhà Hành chính hiệu bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) với sự tham gia của đông đủ các đồng chí cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ nhà trường.

 

PGS.TS. Phùng Quốc Việt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường
khai mạc Hội nghị

Tại buổi học tập, PGS.TS. Cao Văn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo 02 nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng gồm: Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 13-NQ/TW “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

 

PGS.TS. Cao Văn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo nội dung cơ bản của
Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) được triển khai cụ thể, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhà trường nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết, gắn việc thực hiện Nghị quyết với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

ThS. Nguyễn Văn Hưng – Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường
thông qua kế hoạch của Đảng ủy nhà trường thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW
và quán triệt Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Nhà trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt chương trình hành động sâu rộng đến cán bộ, đảng viên về: tiếp tục cụ thể hóa, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch; tập trung huy động các nguồn lực phát triển trường, đặc biệt tại cơ sở 1 giai đoạn từ 2012 đến 2020 và định hướng đến năm 2030; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Hùng Vương để cán bộ, giảng viên và công nhân viên hiểu rõ phát triển kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nhà trường, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện.

 

ThS. Hoàng Thị Thuận – UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường
thông qua chương trình hành động của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XI nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào trong công tác và đời sống.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Cao Dung