05:18, Thứ Bảy, 20/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường đại học năm 2014

Chủ nhật, 21/12/2014, 10:00

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu

Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường đại học năm 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

 Căn cứ Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế về tổ chức hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương được ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Quyết định và Kế hoạch thực hiện Báo cáo tự đánh giá đã được duyệt năm 2014;

Xét đề nghị của Trưởng  phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng,

 QUYẾT ĐỊNH

             Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường đại học năm 2014 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

            Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chất lượng trường đại học năm 2014 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.          

            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Download Quyết định và kế hoạch tại đây./

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN