16:59, Thứ Tư, 19/06/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo V/v Hoàn thiện hồ sơ cán bộ công chức

Thứ ba, 04/03/2014, 14:45

UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
 

Số: 74   /ĐHHV-TCCB

  V/v Hoàn thiện hồ sơ cán bộ công chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

 Phú Thọ,  ngày  04  tháng  3   năm 2014

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

 Thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát hồ sơ năm 2014, nhà trường yêu cầu tất cả các cán bộ, viên chức hoàn thiện bộ hồ sơ cá nhân (trừ đối tượng hợp đồng không đóng bảo hiểm xã hội) bao gồm:

1. Các loại Văn bằng, chứng chỉ (bằng Tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ) (02 bộ bản sao có phô tô chứng thực).

2. Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (phô tô có chứng thực) (02 bản)

3. Lý lịch khoa học (theo mẫu đính kèm, file mềm tải tại website của nhà Trường) (02 bản).

 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai đến tất cả các cán bộ, giảng viên, chuyên viên trong đơn vị. Các đơn vị thu nộp theo danh sách của đơn vị về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 07/3/2014

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- HT, các PHT

- Lưu TCCB, VT

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

PGS.TS Cao Văn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN