02:24, Thứ Năm, 25/04/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường Đại học Hùng Vương

Thứ sáu, 05/08/2016, 17:11

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHHV ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng CTCT&HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế công tác sinh viên” đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Hùng Vương.

Điều 2. Quyết định này thay thế những quy định về sinh viên và công tác sinh viên tại Quyết định số 463 ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

DOWNLOAD NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN