00:53, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thứ năm, 04/11/2010, 09:12

         Kính gửi : Các đơn vị có liên quan.

         Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương thông báo cho các đơn vị có liên quan trong Trường về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
         Căn cứ công văn số: 1276/BGDĐT-NG ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
         Thực hiện công văn số : 9145/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
         Căn cứ  Quyết định số: 680/QĐ- ĐHHV-TTr, KT&ĐBCL ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

II. Mục đích
         Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm:
1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học;
2. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm
của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại; tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học;
3. Tạo thêm một kênh thông tin để :
         - Giúp giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy;
         - Góp phần thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;
         - Giúp cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đại học có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên;
         - Góp phần phòng ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học; phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên.

III. Yêu cầu
         - Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
         - Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin theo phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên do nhà trường cung cấp (chỉ những phiếu này mới có giá trị để thống kê, phân tích).
          - Các phiếu đã được lấy ý kiến từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

IV. Nội dung và công cụ
1. Nội dung
         Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:
         - Nội dung, phương pháp giảng dạy của giảng viên.
         - Tài liệu phục vụ giảng dạy và thời gian lên lớp của giảng viên.
         - Trách nhiệm và sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học.
         - Khuyến khích sáng tạo, tôn trọng tư duy độc lập của người học
         - S ự công bằng trong kiểm tra đánh giá
         - Tác phong sư phạm.
2. Công cụ 
         Trên cơ sở mẫu câu hỏi do Bộ GD&ĐT cung cấp, Trường Đại học Hùng Vương xây dựng mẫu câu hỏi để lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (có mẫu kèm theo).

V. Bảo mật và cung cấp thông tin
         Toàn bộ phiếu sau khi được lấy ý kiến của sinh viên về các giảng viên, kết quả tổng hợp và những nội dung có liên quan đến việc đánh giá giảng viên là những thông tin mật. Do đó, những thông tin này do Hiệu trưởng và Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng lưu trữ.
         Hiệu trưởng là người duy nhất có quyền cung cấp các thông tin.

VI. Kế hoạch tổ chức
1. Thời gian thực hiện
         Từ ngày 01/11/2010 đến 28/12/2010.
2. Phạm vi: Lấy ý kiến hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với các học phần trong học kỳ I năm học 2010 - 2011 của 8 Khoa, Bộ môn Lý luận Chính trị và Bộ môn Tâm lý Giáo dục.
3. Đối tượng lấy ý kiến
         Sinh viên K5, K6, K7 (Đại học và Cao đẳng chính quy) của 8 khoa trong trường gồm: Khoa KHTN, Khoa KHXH&NV, Khoa Toán - Công nghệ, Khoa Ngoại ngữ, Khoa GDTH&MN, Khoa Nhạc - Họa, Khoa KT - QTKD, Khoa Nông - Lâm - Ngư (có danh sách giảng viên được lấy ý kiến kèm theo).
4. Tổ chức thực hiện
a. Họp Ban chỉ đạo: 14h thứ 4 ngày 03 tháng 11 năm 2010.

        
- Công bố các quyết định của Hiệu trưởng về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
         - Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung lấy ý kiến phản hồi.
         - Chỉ đạo việc lấy ý kiến phản hồi.
         - Thảo luận kế hoạch và chỉnh sửa phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
         - Tổng kết, rút kinh nghiệm.
b. Triển khai thực hiện:
         - Địa điểm: Tại các lớp học cơ sở 1 - Thành phố Việt Trì và cơ sở 2 - Thị xã Phú Thọ.
         - Thời gian cụ thể các lớp lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của từng giảng viên (có danh sách kèm theo).
c. Nội dung
         - Trưởng khoa phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung việc lấy ý kiến phản hồi tới các giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp của khoa quản lý.
         - Tiến hành lấy ý kiến của sinh viên các lớp theo phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
         - Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban thư ký sẽ phối hợp với các Khoa tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên.
d. Xây dựng phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ 02/11 đến 05/11/2010.
e. In văn bản, tài liệu, phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
f Ngày 08/11/2010 tiết sinh hoạt lớp, các Trưởng khoa triển khai tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh viên.
Ngày 15/11/2010 tiết 1 và tiết 7 sinh hoạt lớp các Khoa tổ chức cho sinh viên lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
g. Xử lý kết quả điều tra
         - Từ 17/11đến 21/12/2010 thống kê số liệu.
         -  Lập Báo cáo tổng hợp: từ 22/12 đến 28/12/2010.

VII. Phân công thực hiện
1. Phòng TTr, KT&ĐBCL: Lên kế hoạch, in ấn văn bản, mẫu phiếu, triển khai theo kế hoạch lấy ý kiến phản hồi, xử lý số liệu, báo cáo Lãnh đạo.
2. Phòng CTCT&HSSV: Phối hợp với các Khoa quán triệt về mục đích yêu cầu của việc lấy ý kiến phản hồi từ người học.
3. Phòng Đào tạo: Chuẩn bị Hội trường, bố trí lịch dạy để đảm bảo việc lấy ý kiến đúng kế hoạch.

 HIỆU TRƯỞNG

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN