23:56, Thứ Tư, 22/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Thông báo V/v nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên và kế hoạch xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm học 2013 – 2014

Thứ hai, 07/04/2014, 08:45

        UBND TỈNH PHÚ THỌ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

    Số:        /ĐHHV-QLKH                                    Phú Thọ, ngày        tháng 03 năm 2014          

    V/v nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên

và kế hoạch xét giải thưởng “Tài năng khoa

   học trẻ Việt Nam” năm học 2013 – 2014

 

Kính gửi:............................................................................

 

Căn cứ quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo ngày 11 tháng 09 năm 2012 về việc ban hành thể lệ giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học và học viện. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và kế hoạch xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường như sau:

1. Các khoa tổ chức đánh giá và hoàn thành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013 - 2014 trong tháng 4 năm 2013. Đề xuất 02 công trình xuất sắc nhất của sinh viên để tham gia xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường (xếp theo thứ tự ưu tiên thứ nhất, thứ hai).

2. Hồ sơ gửi về phòng QLKH&QHQT (đ/c Thư) trước ngày 05/5/2013, bao gồm:

+ Bảng tổng hợp kết quả nghiệm thu cấp khoa.

+ Đối với mỗi đề tài: 01 bản in toàn văn báo cáo, bản điện tử toàn văn báo cáo, bản điện tử báo cáo tóm tắt không quá 04 trang A4 (khoảng 2000 từ).

+ Đối với các đề tài tham gia xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường thêm 07 bản in toàn văn báo cáo.

Các quy định về hình thức, nội dung báo cáo và biểu mẫu được đăng trên website Nhà trường.

3. Kế hoạch xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường dự kiến tổ chức trong tháng 5 năm 2013.

Nhà trường đề nghị các khoa triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi (để thực hiện);

- HT, các PHT;

- Lưu: QLKH, VT.

 

 

 

PGS.TS Cao Văn

 Download Thông báo, mẫu bìa, mẫu bài tóm tắt, mẫu báo cáo tổng kết tại đây.

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN