00:38, Thứ Năm, 23/05/2024     Lịch công tác   Thư điện tử   English

Quyết định Về việc khen thưởng và danh sách sinh viên nhận khen thưởng năm học 2012 - 2013

Thứ ba, 12/11/2013, 09:21

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

          - Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          - Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2010/QĐ -TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

          - Căn cứ Quyết định số: 472/QĐ-UBND ngày 24/2/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương;

          - Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ số: 346/QĐ- ĐHHV-KHTC ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương;

          - Căn cứ kết quả xét thi đua, khen thưởng cá nhân và tập thể lớp HSSV, năm học 2012- 2013 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng học sinh, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương;

          - Xét đề nghị của Trưởng phòng CTCT & HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương cho 126 cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi; 03 cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc; 13 tập thể đạt danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến và 01 tập thể đạt danh hiệu lớp HSSV Xuất sắc (có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Tiền thưởng cho các cá nhân và tập thể được trích từ học phí chỉ tiêu hướng dẫn của trường năm học 2012- 2013. Hiệu trưởng nhà trường quy định mức thưởng như sau:

                    Danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc: 500.000 đồng

                    Danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến: 300.000 đồng

                   Danh hiệu HSSV Xuất sắc: 300.000 đồng

                   Danh hiệu HSSV Giỏi: 200.000 đồng

          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng CTCT&HSSV, phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân, tập thể có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện.
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN